Thiết kế web bởi Expro Việt Nam

Bảng Cân Đối Kế Toán | Tập 15: Tiền và Các Khoản Tương Đương Tiền

Chủ Nhật, 20 Tháng Ba , 2022

1. [Khái niệm]:

Là chỉ tiêu tài sản có tính thanh khoản cao nhất trong mục tài sản của bảng cân đối kế toán.
a. Tiền:
Là chỉ tiêu phản ánh toàn bộ số tiền hiện có của doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo, gồm:
– Tiền tại quỹ của doanh nghiệp
– Tiền đang chuyển
– Và các khoản tiền gửi không kỳ hạn
b. Các khoản tương đương tiền:
Là chỉ tiêu phản ánh các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi không quá 3 tháng kể từ ngày đầu tư có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có rủi ro trong việc chuyển đổi thành tiền tại thời điểm báo cáo. Gồm:
– Tín phiếu kho bạc
– Trái phiếu Chính phủ ngắn hạn
– Chứng khoán thị trường
– Giấy thương mại…
Chỉ tiêu này có thể gồm tiền gửi và các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn có kỳ hạn gốc không quá 3 tháng. Ngoài ra, trong quá trình lập báo cáo, nếu nhận thấy các khoản được phản ánh ở các TK khác thỏa mãn định nghĩa tương tương tiền thì kế toán được phép trình bày trong chỉ tiêu này.
Các khoản trước đây được phân loại là tương đương tiền nhưng quá hạn chưa thu hồi được phải chuyển sang trình bày tại các chỉ tiêu khác, phù hợp với nội dung của từng khoản mục.

2. [Thực tế]

– Góc nhìn kinh doanh: tiền chính là dòng máu nuôi sống cho những hoạt động chiến lược của DN. Mục đích của một DN là vận hành một hệ thống đem sản phẩm đến với thị trường, qua đó tạo ra nguồn lợi nhuận bền vững. Dòng tiền khoẻ mạnh chính là nguồn lực mạnh mẽ nhất giúp cho DN có thể duy trì hệ thống đó để đạt được những chiến lược dài hạn.
– Góc nhìn đầu tư: Tiền và tương đương tiền là một khoản mục để NĐT có thể đánh giá được hiệu quả lợi nhuận của DN. Một DN có Lợi nhuận tốt thể hiện trên báo cáo nhưng dòng tiền lại không tương đồng là một dấu hiệu đáng lưu ý đối với hiệu quả thật sự của nguồn Lợi nhuận.

3. [Lưu ý]

– Đối với những giai đoạn khó khăn của DN (dịch bệnh, kinh tế bất ổn, DN phát triển một hình thức kinh doanh mới mẻ…), tập trung vào khoản mục tiền và tương đương tiền để đánh giá khả năng thanh toán của DN đối với các khoản nợ ngắn hạn. Điều này là tối quan trọng để nhà đầu tư giảm thiểu rủi ro khi phát hiện được DN có đang rơi vào trạng thái đặc biệt khó khăn hay không.
4. [Lời khuyên]
– “Bất kể là một cá nhân hay Doanh nghiệp, tiền chính là oxi để duy trì “sự sống”.”
Tags: bảng cân đối kế toán, báo cáo tài chính, Các Khoản Tương Đương Tiền, Đầu tư tài chính, phân tích tài chính, Tiền, Tiền và Các Khoản Tương Đương Tiền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *