Thiết kế web bởi Expro Việt Nam

Bảng Cân Đối Kế Toán | Tập 18: Dự Phòng Giảm Giá Chứng Khoán Kinh Doanh

Chủ Nhật, 20 Tháng Ba , 2022

1. [Khái niệm]:

– Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (DPGGCKKD) là khoản dự phòng phần giá trị bị tổn thất có thể xảy ra do giảm giá các loại chứng khoán doanh nghiệp đang nắm giữ vì mục đích kinh doanh.
– Doanh nghiệp được trích lập dự phòng đối với phần giá trị bị tổn thất có thể xảy ra khi có bằng chứng chắc chắn cho thấy giá trị thị trường của các loại CKDN đang nắm giữ vì mục đích kinh doanh bị giảm so với giá trị ghi sổ.
– Điều kiện, căn cứ vào mức trích lập hoặc hoàn nhập dự phòng thực hiện theo các quy định của pháp luật.
– Việc trích lập hoặc hoàn nhập khoản dự phòng giảm giá CKKD được thực hiện ở thời điểm lập BCTC:
+ Nếu số dự phòng phải lập năm nay cao hơn số dư dự phòng đang ghi trên sổ kế toán thì doanh nghiệp trích lập bổ sung số chênh lệch đó và ghi nhận khoản tăng vào chi phí tài chính trong kỳ.
+ Nếu số dự phòng phải lập năm nay thấp hơn số dư dự phòng đã lập năm trước chưa sử dụng hết thì doanh nghiệp hoàn nhập số chênh lệch đó và ghi giảm chi phí tài chính.

2. [Thực tế]:

– Góc nhìn Kinh Doanh: DPGGCKKD là khoản trích lập bắt buộc đối với bất kỳ hoạt động đầu tư tài chính nào của DN. Việc trích lập này đảm bảo tính thanh khoản cho các hoạt động tài chính ngắn hạn của DN. Nói cách khác là đảm bảo lượng tiền mặt của DN dự phòng cho bất kỳ khoản chi phí ngắn hạn nào.
– Góc nhìn Đầu Tư: DPGGCKKD là tiêu chí đánh giá được rủi ro thanh khoản của DN đối với các hoạt động Treasury (tài chính liên kết ngân hàng).

3. [Lưu ý]:

– Đây là khoản mục cần đặc biệt chú ý đối với những DN có phần lớn lợi nhuận thu được từ Hoạt động tài chính. Hoặc là đối với những DN cần tăng tỷ trọng đầu tư tài chính để xoay chuyển nguồn lợi nhuận trong những giai đoạn khó khăn (dịch bệnh, suy thoái kinh tế, cơ cấu lại DN…).
4. [Lời khuyên]:
– “Dù là một cá nhân hay DN, dự phòng thanh khoản và các khoản đầu tư tài chính nhất định phải luôn song hành.”
Tags: bảng cân đối kế toán, báo cáo tài chính, Dự Phòng Giảm Giá Chứng Khoán Kinh Doanh, Đầu tư tài chính, phân tích tài chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *