Thiết kế web bởi Expro Việt Nam

Bảng Cân Đối Kế Toán | Tập 22: Các Khoản Phải Thu Ngắn Hạn (còn lại)

Chủ Nhật, 20 Tháng Ba , 2022

1. [Khái niệm]:

– Là các khoản nợ của khách hàng đối với công ty, hàng hóa hoặc dịch vụ đã được giao hoặc sử dụng nhưng chưa được thanh toán. Các khoản phải thu bao gồm:
a. Phải thu nội bộ ngắn hạn.
b. Phải thu theo tiến độ kế hoạch.
c. Phải thu về cho vay ngắn hạn.
d. Phải thu ngắn hạn khác.

2. [Thực tế]:

– Góc nhìn Kinh Doanh: Tùy vào DN có các đặc thù ngành kinh doanh khác nhau sẽ xuất hiện các khoản phải thu khác nhau. Trên bản chất, khoản PT cho ta thấy tốc độ xử lý các hàng tồn kho, công việc kinh doanh, hoặc đầu tư khác. Song, cũng cho thấy DN đang có chịu rủi ro về các khoản thu khó đòi, bị chiếm dụng vốn bởi các bên đối tác. Từ đó, Ta xác định hướng đi phù hợp nhất cho kế hoạch dòng tiền.
– Góc nhìn Đầu Tư: Với DN lớn thì tình trạng bị chiếm dụng vốn có tồn tại nhưng ở mức tương đối, và đa phần đều có các khoản dự phòng. Đồng thời, DN đo lường được rủi ro trước khi cho các bên có công nợ. Từ đó, chỉ số vòng quay phải thu và số ngày phải thu ra đời. Đặc biệt với ngân hàng thì các khoản này là khoản nợ (theo 5 cấp), nói lên khả năng quản trị của BLĐ, kiểm soát chặc chẽ và chuyên nghiệp thế nào.

3. [Lưu ý]:

– Như chỉ số Doanh Thu và Lợi nhuận sau thuế: DT tăng thì LNST cũng phải tăng là lúc DN phát triển, việc tăng khoản PT không phải là xấu. Tương tự đầu tư, việc bạn tăng thêm rủi ro (risk) là lúc bạn đang kỳ vọng lợi nhuận vượt trội hơn (expect return) và các khoản PT cũng vậy.

4.[Lời khuyên]:

– “Tài chính Cá nhân: tăng “Thu” giảm “Chi” hạn chế “Nợ”- Tài chính Doanh nghiệp: tăng “phải Chi” giảm “phải Thu” tích cực “Nợ” và quy mô phải tăng trưởng” – NPL.
Tags: bảng cân đối kế toán, báo cáo tài chính, Đầu tư tài chính, Phải thu nội bộ ngắn hạn, phân tích tài chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *