Thiết kế web bởi Expro Việt Nam

Bảng Cân Đối Kế Toán | Tập 24: Tài Sản Ngắn Hạn Khác

Chủ Nhật, 20 Tháng Ba , 2022

1. [Khái niệm]:

– Là các loại tài sản tại thời điểm lập báo cáo,có thể chuyển đổi thành tiền, có thể sử dụng hay bán trong khoảng thời gian không quá 12 tháng hoặc một chu kỳ kinh doanh bình thường của doanh nghiệp.
– Tài sản ngắn hạn khác bao gồm:
a. Chi phí trả trước ngắn hạn.
b. Thuế GTGT được khấu trừ.
c. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước.
d. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ.
e. Tài sản ngắn hạn khác.

2. [Thực tế]:

– Góc nhìn Kinh Doanh: Trong Doanh Nghiệp, các lớp tài sản khác thường ít xuất hiện bởi do quy mô còn tương đối hạn chế, việc tiền nằm vào các lớp TS khác là điều không cần thiết, nhưng vẫn lưu ý khi có thể phát sinh.
– Góc nhìn Đầu Tư: Cả Trong đầu tư, các chỉ số trên gần như ít được quan tâm, nếu có thì chỉ nằm ở mục #a. Các chi phí trả trước ngắn hạn đa phần là tiền cọc, về bản chất thì đây là tiền ứng trước và khi hoàn thành 1 kỳ kế toán ta lại phải trả thêm để hoàn thành 100% tiền theo hợp đồng.

3. [Lưu ý]:

– Việc hiểu rõ chi tiết cả các khoản mục có liệt kê trong BCTC không phải biến bạn thành 1 kế toán, mà là có thể nhìn được các bước đi cũng như mục tiêu DN muốn hướng tới, và các con số là các mục tiêu nhỏ trong quá trình đạt được mục đích.

4.[Lời khuyên]:

– “Trong Doanh Nghiệp nhỏ: Càng đơn giản càng hiệu quả, thì Trong Doanh Nghiệp lớn: Càng chi tiết càng cần thiết”- NPL.
Tags: bảng cân đối kế toán, báo cáo tài chính, Đầu tư tài chính, phân tích tài chính, Tài Sản Ngắn Hạn Khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *