Thiết kế web bởi Expro Việt Nam

Bảng Cân Đối Kế Toán | Tập 28: Tài Sản Cố Định Vô Hình

Chủ Nhật, 20 Tháng Ba , 2022

1. [Khái niệm]:

– Tài sản cố định vô hình là những tài sản không có hình thái và không xác định được về vật chất, giá trị tài sản. TSCĐVH được sử dụng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ và do doanh nghiệp nắm giữ. Và tài sản này không xác định chính xác giá trị về mặt tiền tệ, tham gia vào quá trình sản xuất, kinh doanh, chi phí phát hành, quyền tác giả…

2. [Thực tế]:

– Góc nhìn Kinh Doanh: TSCĐVH của các DN S&M hầu như rất thấp về mặc định giá hoặc gần như không có, do chưa đủ thời gian để được xem là 1 DN trưởng thành. Đa phần các DN từ khi Start-up phải tồn tại được trong thị trường ít nhất 5 năm mới gọi là sóng sót. DN tồn tại trong 20 năm và lợi nhuận liên tục trong 5 năm thì được xem là DN trưởng thành, phát triển bền vững. Chặng đường lập nghiệp chưa bao giờ là đơn giản, nhưng khi hoàn thành các mục tiêu trên, Ta có thể để lại cho xã hội 1 di sản.
– Góc nhìn Đầu Tư: Với các DN đã được bán công khai ra đại chúng, hạng mục TSCĐVH là điều cần đáng quan tâm. Nó sẽ quy đổi ra được cả giá trị để lấy đó làm lợi thế cạnh tranh và định giá EV cho công ty mà NĐT phải hết sức lưu ý.

3. [Lưu ý]:

– Tài Sản không đơn thuần chỉ là mỗi các vật có hình thái, mà có cả nhưng giá trị vô hình về chất xám, quyền sử dụng, bảo vệ sở hữu trí tuệ… Và ngày nay, giá trị TSCĐVH đôi khi còn cao hơn cả các TSHH.

4.[Lời khuyên]:

– “Có một sự thật rằng, sự giàu có không đến từ bên ngoài – mà từ bên trong” – NPL.
Tags: bảng cân đối kế toán, báo cáo tài chính, Đầu tư tài chính, phân tích tài chính, Tài Sản Cố Định Vô Hình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *