Thiết kế web bởi Expro Việt Nam

Bảng Cân Đối Kế Toán | Tập 32: Tài Sản Dài Hạn Khác

Chủ Nhật, 20 Tháng Ba , 2022

1. [Khái niệm]:

– Tài sản dài hạn khác là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng giá trị các tài sản dài hạn khác có thời hạn thu hồi hoặc sử dụng trên 12 tháng tại thời điểm báo cáo. Bao gồm:
• Chi phí trả trước dài hạn.
• Tài sản thuế thu nhập hoãn lại.
• Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn.
• Tài sản dài hạn khác.

2. [Thực tế]:

– Tương tự TSNHK, Tôi đã có nêu ở các bài viết trước, “khác” ở đây là các khoản không nằm trong mục kinh doanh chính, tài sản dở dang, đầu tư và mục tài chính, nhưng với quy mô dài hạn hơn.

3. [Lưu ý]:

– Ở đây, nếu tồn tại các khoản có tiền trong tài sản dài hạn khác, thì tiền sẽ có ở chi phí trả trước và Thu nhập thuế hoãn lại. Tuy nhiên, không chiếm quá nhiều ở các mục này.

4.[Lời khuyên]:

– “Nếu nói BCTC như cơ thể người, bộ phận nào cũng quan trọng. Ta cũng hiểu thêm, sẽ có bộ phận quan trọng hơn vài bộ phận khác, việc Ta là biết chính xác ở đâu.” – NPL.
Tags: bảng cân đối kế toán, báo cáo tài chính, Đầu tư tài chính, phân tích tài chính, Tài Sản Dài Hạn Khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *