Thiết kế web bởi Expro Việt Nam

Bảng Cân Đối Kế Toán | Tập 36: Nợ Ngắn hạn | Phải Trả Người Lao Động, Chi Phí Phải Trả Ngắn Hạn, Phải Trả Nội Bộ Ngắn Hạn

Chủ Nhật, 20 Tháng Ba , 2022

1. [Khái niệm & Thực tế]:

– Phải trả người lao động phản ánh các khoản phải trả và tình hình thanh toán các khoản phải trả cho người lao động của Doanh nghiệp về tiền lương, tiền công, tiền thưởng, BHXH và các khoản phải trả khác thuộc về thu nhập của người lao động.
– Chi phí phải trả ngắn hạn phản ánh các khoản phải trả cho hàng hóa, dịch vụ đã nhận được từ người bán hoặc đã cung cấp cho người mua trong kỳ báo cáo nhưng thực tế chưa chi trả do chưa có hóa đơn hoặc chưa đủ hồ sơ, tài liệu kế toán, được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh của kỳ báo cáo.
– Phải trả nội bộ ngắn hạn phản ánh tình hình thanh toán các khoản phải trả giữa Doanh nghiệp với các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc có tổ chức công tác kế toán (sau đây gọi là đon vị hạch toán phụ thuộc); Giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc của cùng một DN với nhau.

2. [Lưu ý]:

– Chi phí phải trả (CPPT) và các khoản phải trả(CKPT) là 2 hạng mục khác nhau:
+ Hình thức ghi nhận: CPPT – ghi nhận cho kỳ kế toán phát sinh và không phân biệt hình thức thanh toán. CKPT – ghi nhận nghĩa vụ thanh toán cho người bán/ chủ nợ.
+ Tần suất: CPPT – thường xuyên và do Cty phát sinh. CKPT – chỉ phát sinh khi Cty thực hiện việc mua bán bằng tín dụng.
+ Ghi nhận phát sinh, thanh toán: CPPT – hàng tháng. CKPT – đến hạn thanh toán cho người bán/ chủ nợ.
– Phải trả nội bộ ngắn hạn KHÔNG phản ánh giao dịch thanh toán giữa Cty mẹ và Cty con hoặc giữa các Cty con với nhau.

3. [Lời khuyên]:

– “Tôi không cố biến Bạn trở thành một kế toán viên, như một ca sĩ có óc kinh doanh giỏi sẽ tạo cho Họ một vị thế tốt trong sự nghiệp – Nhà đầu tư sẽ có một vị thế vàng nếu có cái nhìn thông suốt”- NPL.
Tags: bảng cân đối kế toán, báo cáo tài chính, Chi Phí Phải Trả Ngắn Hạn, Đầu tư tài chính, Phải Trả Người Lao Động, Phải Trả Nội Bộ Ngắn Hạn, phân tích tài chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *