Thiết kế web bởi Expro Việt Nam

Bảng Cân Đối Kế Toán | Tập 37: Nợ Ngắn hạn | Phải Trả Theo Tiến Độ Hợp Đồng Xây Dựng, Doanh Thu Chưa Thực Hiện Ngắn Hạn, Phải Trả Ngắn Hạn Khác

Chủ Nhật, 20 Tháng Ba , 2022

1. [Khái niệm & Thực tế]:

– Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng phản ánh số tiền khách hàng phải trả theo tiến độ kế hoạch và số tiền phải thu theo Doanh thu tương ứng với phần công việc đã hoàn thành do nhà thầu xác định của hợp đồng xây dựng dở dang.
– Doanh thu chưa thực hiện bao gồm:
+ Số tiền mà KH trả trước cho 1 hoặc nhiều kỳ kế toán về việc cho thuê tài sản;
+ Khoản lãi nhận trước khi cho vay vốn hoặc mua các công cụ nợ;
+ DTCTH khác: Chênh lệch giá bán hàng trả chậm, trả góp theo cam kết với giá bán hàng trả ngay…
–  Phải trả ngắn hạn khác phản ánh Doanh thu nhận trước về các dịch vụ đã cung cấp cho KH và các khoản chênh lệch giá phát sinh trong giao dịch bán thuê lại tài sản là thuê tài chính hoặc thuê hoạt động.

2. [Lưu ý]:

– PTTTĐHĐXD chỉ áp dụng đối với trường hợp HĐXD quy định nhà thầu được thanh toán theo tiến độ kế hoạch.
3. [Lời khuyên]:
– “Lỗ nhỏ đắm thuyền – hãy để ý các khoản chi nhỏ mà ta không để ý đến” NPL.
Tags: bảng cân đối kế toán, báo cáo tài chính, Doanh Thu Chưa Thực Hiện Ngắn Hạn, Đầu tư tài chính, Nợ phải trả, Phải Trả Ngắn Hạn Khác, Phải Trả Theo Tiến Độ Hợp Đồng Xây Dựng, phân tích tài chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *