Thiết kế web bởi Expro Việt Nam

Bảng Cân Đối Kế Toán | Tập 38: Nợ Ngắn hạn | Vay và Nợ Thuê Tài Chính Ngắn Hạn, Dự Phòng Phải Trả Ngắn Hạn, Quỹ Khen Thưởng, Phúc Lợi, Quỹ Bình Ổn Giá, Giao Dịch Mua Bán Lại Trái Phiếu Chính Phủ

Chủ Nhật, 20 Tháng Ba , 2022

1. [Khái niệm & Thực tế]:

– Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn phản ánh các khoản tiền vay (bao gồm cả vay dưới hình thức phát hành trái phiếu), nợ thuê tài chính và tình hình thanh toán các khoản tiền vay, nợ thuê tài chính của DN.
– Dự phòng phải trả ngắn hạn phản ánh các khoản dự phòng phải trả hiện có, tình hình trích lập và sử dụng dự phòng phải trả của DN.
– Quỹ khen thưởng, phúc lợi được trích từ lợi nhuận sau thuế TNDN của DN. Dùng cho công tác khen thưởng, khuyến khích, phục vụ nhu cầu công cộng… cho người lao động và các cấp quản lý.
– Quỹ bình ổn giá được trích lập theo quy định của Pháp luật và được đổi tên dựa theo ngành nghề tương ứng.
– Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ ghi nhận giá trị hợp đồng mua bán TPCP, không ghi nhận khoản coupon mà bên mua nhận hộ bên bán tại thời điểm nằm trong thời hạn hợp đồng.

2. [Lưu ý]:

– DN có 3 hình thức phát hành trái phiếu nhằm kêu gọi vốn:
+ Phát hành TP ngang giá.
+ Phát hành TP có chiết khấu.
+ Phát hành TP có phụ trội.
– CP liên quan trực tiếp đến lãi vay => CP tài chính.
– CP phát sinh trực tiếp từ khoản vay vì mục đích đầu tư, xây dựng, sản xuất => vốn hoá.
– Khoản dự phòng được trích lập khi:
+ DN có nghĩa vụ nợ (pháp lý hoặc liên đới).
+ Những lợi ích kinh tế bị giảm sút.
+ Đưa ra ước tính đáng tin cậy về giá trị của nghĩa vụ nợ.
– DN chỉ sử dụng QBOG khi pháp luật yêu cầu.
– Bên mua TPCP không được ghi nhận Doanh thu khi nhận coupon từ bên bán => ghi nhận vào khoản phải trả, phải nộp khác.
3. [Lời khuyên]:
– “Nếu không thể nắm hết các khoản nợ và chi, đó sẽ là thảm hoạ lớn cả Doanh Nghiệp hay cá nhân”-NPL.
Tags: bảng cân đối kế toán, báo cáo tài chính, Dự Phòng Phải Trả Ngắn Hạn, Đầu tư tài chính, Giao Dịch Mua Bán Lại Trái Phiếu Chính Phủ, phân tích tài chính, Quỹ Bình Ổn Giá, Quỹ Khen Thưởng, Vay và Nợ Thuê Tài Chính Ngắn Hạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *