Thiết kế web bởi Expro Việt Nam

Bảng Cân Đối Kế Toán | Tập 40: Vốn Chủ Sở Hữu | Vốn Góp Chủ Sở Hữu

Chủ Nhật, 20 Tháng Ba , 2022

1. [Khái niệm & Thực tế]:

– Vốn chủ sở hữu là phần tài sản thuần của DN còn lại thuộc sở hữu của các cổ đông, thành viên góp vốn (chủ sở hữu).
– Vốn đầu tư của CSH được phản ánh theo từng nguồn hình thành như:
+ Vốn góp của CSH;
+ Thặng dư vốn cổ phần;
+ Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu;
+ Vốn khác.
– Vốn góp CSH phản ánh số thực góp theo Điều lệ công ty, không được ghi nhận theo số cam kết hay số phải thu.
– VGCSH bao gồm:
+ Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết;
+ Cổ phiếu ưu đãi.

2. [Lưu ý]:

– Mọi trường hợp trả cổ tức, lợi nhuận cho CSH quá mức số LNSTCPP về bản chất đều làm giảm vốn góp.

3. [Lời khuyên]:

– “Cuộc chơi quy mô nào cũng cần sự thận trọng và nghiêm túc. Và việc đầu tiên cần là vốn góp” – NPL.
Tags: bảng cân đối kế toán, báo cáo tài chính, Đầu tư tài chính, phân tích tài chính, vốn chủ sở hữu, Vốn Góp Chủ Sở Hữu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *