Thiết kế web bởi Expro Việt Nam

Bảng Cân Đối Kế Toán | Tập 41: Vốn Chủ Sở Hữu | Thặng Dư Vốn Cổ Phần, Quyền Chọn Chuyển Đổi Trái Phiếu

Chủ Nhật, 20 Tháng Ba , 2022

1. [Khái niệm & Thực tế]:

–  Thặng dư vốn cổ phần là phần chênh lệch giữa giá cổ phiếu và giá công ty phát hành. Thặng dư được chuyển sang cổ phần và tiếp tục được chuyển vào vốn đầu tư chính CSH của tương lai.
– Thặng dư vốn cổ phần = (Giá phát hành – Mệnh giá của CP) x Số lượng CP đã phát hành.
–  Trái phiếu chuyển đổi (TPCĐ – Convertible Bond) là loại trái phiếu của CTCP cho phép trái chủ quyền được chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu (thông thường là cổ phiếu thường) của công ty.
– Đơn giản hơn, TPCĐ là TP thông thường (Traditional Bond) đính kèm một quyền chọn.
– Trái phiếu chuyển đổi = Trái phiếu thông thường + Quyền chọn.

2. [Lưu ý]:

– TDVCP chỉ trên lệch so với thời điểm phát hành nhầm mục đích phát triển dự án tại 1 thời điểm, không phải là định giá hay giá kỳ vọng của NĐT khi mua bán trên TTCK.
– Quyền chọn trong CPCĐ là quyền chọn được mua với giá cổ phiêu ưu đãi tuỳ thuộc vào khoản đầu tư hoặc cho vay từ trái chủ.

3. [Lời khuyên]:

– “Trong Kinh Doanh – Khách Hàng, Doanh Nghiệp, Ngân Hàng đều bị vây quanh bởi các yếu tố vô hình mang tên giá trị thặng dư và quyền lợi” – NPL.
Tags: bảng cân đối kế toán, báo cáo tài chính, Đầu tư tài chính, phân tích tài chính, Quyền Chọn Chuyển Đổi Trái Phiếu, thặng dư vốn cổ phần, vốn chủ sở hữu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *