Thiết kế web bởi Expro Việt Nam

Bảng Cân Đối Kế Toán | Tập 44: Vốn Chủ Sở Hữu | Quỹ Hỗ Trợ Sắp Xếp Doanh Nghiệp, Quỹ Khác Thuộc Vốn Chủ Sở Hữu

Chủ Nhật, 20 Tháng Ba , 2022

1. [Khái niệm & Thực tế]:

– Quỹ hỗ trợ sắp xếp Doanh nghiệp được hình thành tại các cty TNHH 1 thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ theo quy định Pháp luật.
– QHTSXDN ghi nhận khoản thu từ:
+ Cổ phần hoá; hình thức sắp xếp, chuyển đổi DN.
+ Kinh phí hỗ trợ theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền;
+ Lãi tiền gửi của Quỹ ngân hàng;
+ Tiền phạt chậm nộp;
+ Các khoản thu khác.
– QHTSXDN thực hiện khoản chi cho những nội dung sau:
+ Hỗ trợ sắp xếp DN, chuyển đổi sở hữu, giải quyết chính sách lao động và xử lý các vấn đề tài chính;
+ Bổ sung vốn điều lệ cho các đơn vị theo quy định Pháp luật;
+ Điều chuyển, đầu tư vào DN;
+ Các khoản chi khác.
– Quỹ khác thuộc vốn CSH được hình thành từ LNST. Việc trích lập và sử dụng quỹ này phụ thuộc vào chính sách tài chính hiện hành đối với từng loại DN hoặc theo quyết định của CSH.

2. [Lưu ý]:

– Như khái niệm nêu trên, QHTSXDN chỉ ứng dụng cho cty TNHH 1 thành viên. Đối với các DN đã trưởng thành và là CTCP, khoản trích lập trên được ghi nhận vào các quỹ đầu tư phát triển (bài viết trước)
3. [Lời khuyên]:
– “Bản chất của quỹ là phòng hộ hoặc phát triển. Đó là bằng chứng cho việc Họ nói và cách Họ làm.” – NPL.
Tags: bảng cân đối kế toán, báo cáo tài chính, Đầu tư tài chính, phân tích tài chính, Quỹ Hỗ Trợ Sắp Xếp Doanh Nghiệp, Quỹ Khác Thuộc Vốn Chủ Sở Hữu, vốn chủ sở hữu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *