Thiết kế web bởi Expro Việt Nam

Bảng Cân Đối Kế Toán | Tập 45: Vốn Chủ Sở Hữu | Lợi Nhuận Sau Thuế Chưa Phân Phối

Chủ Nhật, 20 Tháng Ba , 2022

1. [Khái niệm & Thực tế]:

– Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Bảng Cân đối kế toán thể hiện kết quả kinh doanh (lãi, lỗ) sau khi hoàn tất nghĩa vụ thanh toán thuế TNDN và tình hình phân chia lợi nhuận hoặc xử lý lỗ của DN.
– Khi phân phối LN cần cân nhắc đến các khoản mục phi tiền tệ nằm trong LNSTCPP có thể ảnh hưởng đến luồng tiền và khả năng chi trả cổ tức, lợi nhuận của DN.

2. [Lưu ý]:

– Trong hoạt động hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC), DN là bên nộp và quyết toán thuế TNDN. Các bên trong BCC chỉ phản ánh phần lợi nhuận tương ứng.

3. [Lời khuyên]:

– “Lợi nhuận sau cùng không phải lợi nhuận sau thuế, mà là lợi nhuận chưa phân phối từ DN” – NPL.
Tags: bảng cân đối kế toán, báo cáo tài chính, Đầu tư tài chính, Lợi Nhuận Sau Thuế Chưa Phân Phối, phân tích tài chính, vốn chủ sở hữu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *