Thiết kế web bởi Expro Việt Nam

Bảng Cân Đối Kế Toán | Tập 46: Vốn Chủ Sở Hữu | Nguồn Vốn Đầu Tư Xây Dựng Cơ Bản

Chủ Nhật, 20 Tháng Ba , 2022

1. [Khái niệm & Thực tế]:

– Nguồn vốn đầu tư XDCB là toàn bộ những chi phí để đạt được mục đích đầu tư bao gồm: Chi phí cho việc khảo sát thiết kế và xây dựng, mua sắm, lắp đặt máy móc thiết bị và các chi phí khác được ghi trong tổng dự toán.
– Nguồn vốn đầu tư XDCB của doanh nghiệp được hình thành do Ngân sách cấp hoặc đơn vị cấp trên cấp.
– Công tác đầu tư XDCB ở doanh nghiệp phải chấp hành và tôn trọng các quy định về quản lý đầu tư và xây dựng cơ bản hiện hành.

2. [Lưu ý]:

– Nguồn vốn cho xây dựng cơ bản luôn phải lưu ý vì càng lớn thì mức khấu hao càng cao.

3. [Lời khuyên]:

– “Khoảng lỗ không chỉ đến từ việc không có doanh thu hoặc chi phí cơ bản, mà còn cả khấu hao theo thời gian trên tài sản” – NPL.
Tags: bảng cân đối kế toán, báo cáo tài chính, Đầu tư tài chính, Nguồn Vốn Đầu Tư Xây Dựng Cơ Bản, phân tích tài chính, vốn chủ sở hữu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *