Thiết kế web bởi Expro Việt Nam

Bảng Cân Đối Kế Toán | Tập 47: Vốn Chủ Sở Hữu | Nguồn Kinh Phí và Quỹ Khác

Chủ Nhật, 20 Tháng Ba , 2022

1. [Khái niệm & Thực tế]:

– Nguồn kinh phí và quỹ khác phản ánh tổng giá trị quỹ khen thưởng, phúc lợi; tổng số kinh phí sự nghiệp được cấp để chi tiêu cho các hoạt động ngoài kinh doanh sau khi trừ đi các khoản chi bằng nguồn kinh phí được cấp; nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ, tại thời điểm báo cáo.
– Nguồn kinh phí phản ánh nguồn kinh phí sự nghiệp được cấp nhưng chưa sử dụng hết, hoặc số chi sự nghiệp lớn hơn nguồn kinh phí sự nghiệp.
– Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ phản ánh tình hình biến động tăng, giảm nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ. NKPHTTSCĐ tăng khi DN mua sắm TSCĐ, đầu tư xây dựng mới hoặc nâng cấp, cải tạo, mở rộng được ghi tăng nguyên giá TSCĐ bằng nguồn kinh phí sự nghiệp, kinh phí dự án được cấp từ NSNN hoặc nhận viện trợ, tài trợ, đưa vào sử dụng cho hoạt động sự nghiệp, dự án.

2. [Lưu ý]:

– Chỉ tiêu NKP căn cứ vào số dư NKP sự nghiệp sau khi trừ đi số dư tài khoản chi sự nghiệp.
3. [Lời kết]:
– “Đọc đủ tất cả các bài viết, cộng thêm chút chăm chỉ tìm hiểu, kiên trì thực hành. Tôi tin chắc Bạn sẽ có một quyết đjnh đầu tư chuẩn mực hơn về sau” – NPL.
Tags: bảng cân đối kế toán, báo cáo tài chính, Đầu tư tài chính, Nguồn Kinh Phí và Quỹ Khác, phân tích tài chính, vốn chủ sở hữu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *