Thiết kế web bởi Expro Việt Nam

Báo cáo tài chính

Thứ Sáu, 26 Tháng Ba , 2021

Báo cáo tài chính (BCTC) là các thông tin kinh tế được kế toán viên trình bày dưới dạng bảng biểu, cung cấp các thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp đáp ứng các cầu cho những người sử dụng chúng trong việc đưa ra các quyết định về kinh tế.

Hình ảnh về báo cáo tài chính. Nguồn: Internet
Hình ảnh về báo cáo tài chính. Nguồn: Internet

** Hệ thống báo cáo tài chính         

 1. BCTC dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của một doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý của chủ doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước và nhu cầu hữu ích của những người sử dụng trong việc đưa ra các quyết định kinh tế. Báo cáo tài chính phải cung cấp những thông tin của một doanh nghiệp về:
 • Tài sản;
 • Nợ phải trả;
 • Vốn chủ sở hữu;
 • Doanh thu, thu nhập khác, chi phí sản xuất kinh doanh và chi phí khác;
 • Lãi, lỗ và phân chia kết quả kinh doanh;
 • Các luồng tiền.
 1. Ngoài các thông tin này, doanh nghiệp còn phải cung cấp các thông tin khác trong “Bản thuyết minh Báo cáo tài chính” nhằm giải trình thêm về các chỉ tiêu đã phản ánh trên các BCTC tổng hợp và các chính sách kế toán đã áp dụng để ghi nhận các nghiệp
 2. Nếu doanh nghiệp hoạt động theo thông tư 200/2014/TT-BTC, các báo cáo bắt buộc bao gồm

+) Bảng cân đối kế toán Mẫu số B01

+)Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu số B02 – DN

+)Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Mẫu số B03 – DN

+)Bản thuyết minh BCTC Mẫu số B09 – DN

 1. Nếu doanh nghiệp hoạt động theo quyết định 48/QĐ-BTC, các báo cáo bắt buộc bao gồm

+) Bảng Cân đối kế toán: Mẫu B01 – DNN

+) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh: Mẫu B02 – DNN

+) Bản Thuyết minh BCTC: Mẫu B09 – DNN

+) Bảng Cân đối tài khoản: Mẫu số F01- DNN

 1. Nếu doanh nghiệp hoạt động theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC

– Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu số B02 – DN

– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Mẫu số B03 – DN

– Bản thuyết minh BCTC Mẫu số B09-DN

** Thời hạn nộp báo cáo tài chính

Thời hạn nộp báo cáo tài chính của các loại hình công ty được quy định như sau

 • Đối với doanh nghiệp nhà nước

– Đơn vị kế toán phải nộp BCTC năm chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm; Cụ thể với kỳ kế toán năm từ 01.01 đến 31.12 thì doanh nghiệp phải nộp BCTC trước ngày 30.01 của năm tiếp theo

Đối với công ty mẹ, Tổng công ty nhà nước: thời hạn nộp báo cáo năm chậm nhất là ngày 90 tính từ ngày kết thúc năm tài chính. Cụ thể với kỳ kế toán năm từ 01.01 đến 31.12 thì doanh nghiệp phải nộp báo cáo tài chính trước ngày 30.03 của năm tiếp theo

 • Đối với các doanh nghiệp khác:

– Doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp hợp danh: thời hạn nộp BCTC năm là ngày 30 tính từ ngày kết thúc năm tài chính. Cụ thể với kỳ kế toán năm từ 01.01 đến 31.12 thì doanh nghiệp phải nộp báo cáo trước ngày 30.01 của năm tiếp theo

– Các doanh nghiệp khác: thời hạn nộp BCTC năm là ngày 90 tính từ ngày kết thúc năm tài chính. Cụ thể với kỳ kế toán năm từ 01.01 đến 31.12 thì doanh nghiệp phải nộp báo cáo trước ngày 30.03 của năm tiếp theo.

🌐FIF – Finance Investment Fund
🌐FIF Youtube Channel
Tags: bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính, lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *