Thiết kế web bởi Expro Việt Nam

Bộ Tài chính

Thứ Năm, 10 Tháng Sáu , 2021

Bộ Tài chính là cơ quan của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài chính, ngân sách nhà nước, thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước, dự trữ quốc gia, các quỹ tài chính nhà nước, đầu tư tài chính, tài chính doanh nghiệp và hoạt động dịch vụ công trong lĩnh vực tài chính – ngân sách, hải quan, kế toán, kiểm toán độc lập và giá cả trong phạm vi cả nước; thực hiện đại diện chủ sở hữu phần vốn của nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

1/ Tổ chức Đảng

Đảng bộ Bộ Tài chính được thành lập theo Quyết định 805- QĐ/ ĐUK ngày 14/5/2009 của Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương, là đảng bộ cấp trên cơ sở.

Đảng bộ Bộ Tài chính hiện nay bao gồm 48 đảng bộ, chi bộ đầu mối; với 13 đảng bộ cơ sở, trong đó có 06 đảng bộ được giao một số quyền của đảng bộ cấp trên cơ sở; 02 đảng bộ bộ phận; 21 chi bộ trực thuộc; 13 chi bộ cơ sở; 28 tổ chức Đảng là đơn vị hành chính nhà nước; 06 tổ chức Đảng là đơn vị sự nghiệp; 08 tổ chức Đảng là doanh nghiệp Nhà nước; 05 công ty cổ phần; 01 hiệp hội, với tổng số gần 3.500 đảng viên. Các tổ chức đảng trực thuộc tập trung chủ yếu ở Thành phố Hà Nội, ngoài ra còn ở một số tỉnh, thành trong cả nước. Đảng bộ có số lượng đảng viên đông nhất là 846; chi bộ có số lượng đảng viên ít nhất là 4.

Đảng bộ Bộ Tài chính trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương có chức năng lãnh đạo, kiểm tra, giám sát các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của cấp ủy cấp trên, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; Xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng chính quyền và các đoàn thể trong cơ quan, đơn vị vững mạnh.

Đảng bộ Bộ Tài chính có nhiệm vụ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; Lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng; Tham gia công tác tổ chức, cán bộ; Xây dựng tổ chức đảng; Lãnh đạo các đoàn thể quần chúng;

Đảng bộ Bộ Tài chính được thực hiện các quyền của cấp ủy cấp trên trực tiếp tổ chức cơ sở đảng theo quy định của Điều lệ Đảng và quy định của Ban Chấp hành Trung ương; được quyết định thành lập, giải thể, chia tách, sáp nhập, kiện toàn các tổ chức đảng trực thuộc; chỉ định, chuẩn y cấp ủy, ủy ban kiểm tra; phát thẻ, quản lý thẻ đảng viên, công nhận đảng viên chính thức; quyết định kết nạp lại đảng viên sau khi được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đồng ý bằng văn bản; ủy quyền cho đảng ủy cơ sở quyết định kết nạp, khai trừ đảng viên khi có đủ điều kiện; quyết định về khen thưởng, kỷ luật đảng viên theo quy định.

2/ Tổ chức chính quyền

 • Văn phòng
 • Thanh tra
 • Vụ Ngân sách nhà nước
 • Vụ Đầu tư
 • Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp
 • Vụ Chính sách thuế
 • Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính
 • Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán
 • Vụ Hợp tác quốc tế
 • Vụ Pháp chế
 • Vụ Tổ chức cán bộ
 • Vụ Thi đua Khen thưởng

** Cơ quan chuyên ngành trực thuộc

 • Cục Quản lý giá
 • Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại
 • Cục Quản lý giám sát bảo hiểm
 • Cục Tin học và Thống kê tài chính
 • Cục Quản lý công sản
 • Cục Kế hoạch Tài chính
 • Cục Tài chính doanh nghiệp

** Các cơ quan quản lý nhà nước theo từng lĩnh vực cụ thể    

 • Tổng cục Thuế
 • Tổng cục Hải quan
 • Tổng cục Dự trữ Nhà nước
 • Kho bạc Nhà nước
 • Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 • Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sửa đổi
 • Viện chiến lược và Chính sách tài chính
 • Học viện Tài chính
 • Trường Đại học Tài chính – Kế toán
 • Trường Đại học Tài chính Quản trị kinh doanh
 • Trường Đại học Tài chính – Marketing
 • Trường Cao đẳng Tài chính Hải quan
 • Tạp chí Tài chính
 • Thời báo Tài chính Việt Nam
 • Nhà Xuất bản Tài chính
 • Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính
Tags: bộ tài chính

One thought on “Bộ Tài chính

 1. Pingback: Bộ Tài chính chỉ đạo thanh tra gấp HoSE - Finance Investment Fund

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *