Thiết kế web bởi Expro Việt Nam

Cả nước giảm hơn 3.800 biên chế công chức trong năm 2021

Thứ Ba, 6 Tháng Mười , 2020

Năm 2021, cả nước sẽ có khoảng 249.650 biên chế, giảm hơn 3.800 biên chế công chức so với năm nay.

Số biên chế công chức cả nước giảm đáng kể trong năm tới
Số biên chế công chức cả nước giảm đáng kể trong năm tới
Thủ tướng vừa ký Quyết định 1499 phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các hội có tính chất đặc thù trên cả nước năm 2021.
Theo đó, tổng biên chế công chức năm 2021 của các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài, biên chế của các hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước và biên chế công chức dự phòng là 249.650 biên chế, giảm khoảng 3.800 biên chế so với hiện nay.
Số biên chế năm 2021 vừa được Thủ tướng phê duyệt không bao gồm biên chế các bộ Công an, Quốc phòng và cán bộ, công chức cấp xã.
Cụ thể, số biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước năm 2021 khoảng 247.300 biên chế, trong đó các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng thành lập khoảng 106.800 công chức (không bao gồm đơn vị sự nghiệp công lập).
Bên cạnh đó, các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc cơ quan của HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện khoảng 140.500 biên chế.
Các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài 1.068 biên chế, số biên chế của các hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước 686 biên chế.
Biên chế công chức dự phòng là 552 biên chế.
Thủ tướng giao bộ trưởng Bộ Nội vụ có trách nhiệm giao biên chế công chức đối với từng bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng thành lập và biên chế của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong số biên chế công chức được phê duyệt.
Bộ Nội vụ cũng sẽ thực hiện việc giao biên chế công chức làm việc ở nước ngoài đối với từng bộ, cơ quan ngang bộ, các hội có tính chất đặc thù hoạt động trên cả nước trong tổng biên chế nêu trên, trình Thủ tướng xem xét, quyết định việc sử dụng biên chế công chức dự phòng.
Tags: biên chế nhà nước, giảm biên chế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *