Cố vấn kế hoạch tài chính

FIF Holdings là đơn vị cung cấp các dịch vụ cố vấn kế hoạch tài chính, quản lý danh mục đầu tư
và các dịch vụ tài chính khác cùng với đội ngũ chuyên nghiệp, công cụ chuẩn quốc tế.
Dựa vào tình trạng tài chính hiện tại của bạn, đội ngũ cố vấn tài chính FIF Holdings sẽ lựa chọn
cho bạn giải pháp tối ưu nhất.
Quyền lợi khi sử dụng dịch vụ cố vấn kế hoạch tài chính:

Quyền lợi chung:
Tất cả thông tin bạn cung cấp sẽ được FIF Holdings cam kết bảo mật, không cung cấp cho bên
thứ 3 trừ những trường hợp nêu trong Hợp đồng cam kết bảo mật thông tin khách hàng.
Được làm việc trực tiếp cùng Cố vấn tài chính FIF Holdings, kiểm tra tiến độ Kế hoạch tài chính
theo cấp độ sử dụng 3 tháng/lần. Cụ thể:

Cấp độ 1: Cố vấn Kế hoạch Tài chính cá nhân trên dòng tiền hiện tại:

– Kiểm tra Khẩu vị rủi ro: khuyến nghị danh mục đầu tư phù hợp.
– Cân đối Dòng tiền và Tài sản hiện có, đánh giá lại tài sản: đánh giá ưu, nhược điểm
tình trạng sức khỏe tài chính hiện tại, khuyến nghị tối ưu tương lai thông qua ba trụ
cột Thu nhập – Tiết kiệm – Đầu tư.
– Định hướng: xác định vị trí hiện tại trên lộ trình Thịnh vượng Tài chính, hoạch định
mục tiêu ngắn, trung và dài hạn.
– Kiểm tra nhận thức tài chính: Xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp với nhận thức và
năng lực tài chính.
– Tháp tài sản: xác định cơ cấu các lớp tài sản hiện tại và khuyến nghị tối ưu tương lai.
– Kế hoạch tài chính: Hoạch định chi tiết lộ trình đạt được 3 giai đoạn tài chính quan
trọng: An toàn – Tự do – Về hưu.
– Xây dựng Quỹ hưu trí cá nhân.

Cấp độ 2: Cố vấn lộ trình Tăng thu nhập:

– Bao gồm các Quyền lợi ở cấp độ 1
– Định giá tài sản vô hình.
– Phân tích, đánh giá khả năng tạo thu nhập (định giá năng lực cá nhân) dựa trên tài
sản vô hình hiện có.
– Xây dựng khung năng lực khuyến nghị.
– Hoạch định lộ trình chi tiết.
– Kiểm soát và điều chỉnh lộ trình.

Cấp độ 3: Quản lý Danh mục đầu tư:

– Bao gồm Quyền lợi cấp độ 1, cấp độ 2
– Từ khẩu vị, nhận thức và mục tiêu tiếp theo dựa trên Cấp độ 1, phân bổ danh mục
theo mức độ chấp nhận rủi ro, lợi nhuận kỳ vọng và thời gian đầu tư phù hợp.
– Tối ưu hiệu suất đầu tư so với thị trường.
– Báo cáo tình trạng danh mục đầu tư và hiệu suất đầu tư định kỳ 3 tháng/lần.

Cấp độ 4: Ủy thác đầu tư:

Liên hệ trực tiếp.
Phí sử dụng dịch vụ: Liên hệ trực tiếp qua các cổng thông tin:
Facebook:
Page Cố vấn tài chính FIF
Link: https://www.facebook.com/CoVanTaiChinhFIF
Youtube:
Kênh: Bác sĩ Tài chính FIF
Link: https://www.youtube.com/BacSiTaiChinhFIF