Thiết kế web bởi Expro Việt Nam

Hãng hàng không Vietnam Airlines vừa được thủ tướng ký quyết định tái cấp vốn 4.000 tỷ đồng.

Chủ Nhật, 28 Tháng Ba , 2021

Thông tin từ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ vừa ký  Quyết định số 450/QĐ-TTG quy định về việc Ngân hàng Nhà nước tái cấp vốn cho các tổ chức tín dụng sau khi tổ chức tín dụng cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) vay bổ sung vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.

Hình ảnh máy bay Vietnam Airlines. Nguồn: Internet
Hình ảnh máy bay Vietnam Airlines. Nguồn: Internet

Ngày 26/03/2021 quy định về việc Ngân hàng Nhà nước tái cấp vốn cho các tổ chức tín dụng sau khi các tổ chức tín dụng cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP (Vietnam Airlines) vay bổ sung vốn phục vụ sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết số 135/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội (Nghị quyết của Quốc hội) và Nghị quyết số 24/NQ-CP ngày 29/7/2020 của Chính phủ về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho Vietnam Airlines do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Nghị quyết số 194/NQ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho Vietnam Airlines do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 (Nghị quyết của Chính phủ).

Ngân hàng Nhà nước sẽ thực hiện tái cấp vốn bằng mệnh giá Việt Nam đồng, không có tài sản đảm bảo trên cơ sở đề nghị của tổ chức tín dụng và số tiền cho vay của các khoản vay từ các tổ chức tín dụng đối với Vietnam Airlines. Lãi suất tái cấp vốn là 0%/năm, lãi áp dụng đối với nợ gốc tái cấp vốn quá hạn thực hiện theo quy định tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước.

Thời hạn của khoản vay từ tổ chức tín dụng tái cấp vốn cho doanh nghiệp theo Nghị quyết sẽ không vượt quá 364 ngày. Khoản tái cấp vốn được tự động gia hạn hai lần tại thời điểm đến hạn đối với dư nợ gốc tái cấp vốn còn lại. Tổng thời gian tái cấp vốn và gia hạn tái cấp vốn tối đa không vượt quá ba năm.

Trong thời gian tổ chức tín dụng vay tái cấp vốn, trường hợp dư nợ gốc khoản tái cấp vốn vượt quá dư nợ gốc khoản cho vay của tổ chức tín dụng theo Nghị quyết, tổ chức tín dụng có trách nhiệm chủ động hoàn trả lại Ngân hàng Nhà nước nước số tiền hỗ trợ này theo quy định tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước. hàng Nhà nước sẽ dừng giải ngân tái cấp vốn khi giải ngân hết 4.000 tỷ đồng nhưng không quá ngày 31/12/2021.

Về tổ chức tín dụng cho Vietnam Airlines vay có trách nhiệm xem xét và đưa ra quyết định cho vay theo Nghị quyết và quy định của pháp luật, theo dõi riêng khoản vay của Vietnam Airlines. Bên cạnh đó việc thỏa thuận về lãi suất, lượng tiền, thời gian vay, hình thức đảm bảo,… phù hợp với khả năng tài chính của tổ chức tín dụng, tài sản đảm bảo và tình hình tài chính của Vietnam Airlines. Tổ chức tín dụng có trách nhiệm trả nợ tái cấp vốn cho Ngân hàng Nhà nước đầy đủ, đúng hạn và thực hiện các trách nhiệm khác theo quy định tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước.

Dựa vào Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết của Chính phủ và phương án sử dụng vốn của Vietnam Airlines để vay vốn tín dụng đã được Ủy ban Quản lý vốn có ý kiến đồng ý, Vietnam Airlines phải đảm bảo, xác định và thông báo cho tổ chức tin dụng, đảm bảo khoản vay của hãng hàng không theo Nghị quyết tối đa vốn 4.000 tỷ đồng.

🌐FIF – Finance Investment Fund
🌐FIF Youtube Channel
Tags: hàng không, Vietnam Airlines

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *