Thiết kế web bởi Expro Việt Nam

Nhà đầu tư được mở nhiều tài khoản giao dịch chứng khoán từ 15/02/2021

Thứ Bảy, 6 Tháng Hai , 2021

Vừa qua, Bộ tài chính vừa ban hành Thông tư 120/2020/TT-BTC. Thông tư này quy định giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán và có hiệu lực từ 15/02/2021.

Nhà đầu tư được mở nhiều tài khoản giao dịch chứng khoán từ 15/02/2021. Nguồn: Internet
Nhà đầu tư được mở nhiều tài khoản giao dịch chứng khoán từ 15/02/2021. Nguồn: Internet

Căn cứ điều kiện thực tiễn của thị trường, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định áp dụng cơ chế ngắt mạch thị trường (*) hoặc cơ chế ngắt mạch thị trường kết hợp với biên độ dao động giá (**)

(*): Ngắt mạch thị trường (Circuit breaker) là cơ chế tạm dừng giao dịch tự động trong phiên giao dịch khi giá chứng khoán hoặc chỉ số chứng khoán biến động chạm các ngưỡng xác định trên hệ thống giao dịch chứng khoán.

(**): Biên độ dao động giá là giới hạn dao động giá chứng khoán quy định trong ngày giao dịch được tính theo tỷ lệ phần trăm (%) so với giá tham chiếu.

Đây là quy định mới của Bộ Tài chính. Trong thông tư nêu rõ Sở giao dịch chứng khoán tổ chức giao dịch chứng khoán theo phương thức khớp lệnh tập trung và phương thức giao dịch thỏa thuận theo nguyên tắc:

  • Phương thức khớp lệnh tập trung trên hệ thống giao dịch chứng khoán phải bảo đảm nguyên tắc ưu tiên về giá và thời gian.
  • Phương thức giao dịch thỏa thuận trên hệ thống giao dịch chứng khoán được thực hiện theo nguyên tắc các bên tham gia giao dịch tự thỏa thuận, thống nhất các nội dung giao dịch.

Ngoài ra, nhà đầu tư được mở nhiều tài khoản giao dịch chứng khoán theo nguyên tắc tại mỗi công ty chứng khoán nhà đầu tư chỉ được mở 1 tài khoản giao dịch chứng khoán, ngoại trừ các trường hợp quy định tại các khoản 4, 5, 6, 7, 8 Điều 6; Điều 9, Điều 10 và Điều 11 Thông tư này. Cụ  thể:

  • Ứng với mỗi tài khoản giao dịch chứng khoán, nhà đầu tư chỉ được mở 1 tài khoản ký quỹ bù trừ tại thành viên bù trừ. (khoản 3 điều 4, Thông tư 120/2020/TT-BTC)
  • Chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam được mở 2 tài khoản giao dịch chứng khoán tại mỗi công ty chứng khoán, trong đó 1 tài khoản giao dịch chứng khoán để thực hiện giao dịch cho chính mình và 1 tài khoản giao dịch chứng khoán để thực hiện giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài ủy thác. (khoản 5 điều 4, Thông tư 120/2020/TT-BTC)
  • Tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài được mở 2 tài khoản giao dịch chứng khoán tại mỗi công ty chứng khoán như sau: 1 tài khoản giao dịch chứng khoán để thực hiện hoạt động tự doanh; 1 tài khoản giao dịch môi giới để thực hiện hoạt động môi giới cho các nhà đầu tư nước ngoài khác. (khoản 7 điều 4, Thông tư 120/2020/TT-BTC)
  • Công ty chứng khoán không được sử dụng lại các mã tài khoản giao dịch chứng khoán đã đóng để mở tài khoản giao dịch chứng khoán cho khách hàng mới. (khoản 9 điều 4, Thông tư 120/2020/TT-BTC)

Đối với giao dịch chứng khoán, Thông tư nêu rõ: Nhà đầu tư không được đặt các lệnh giao dịch cùng mua, cùng bán đồng thời cùng một mã chứng khoán trong cùng một đợt khớp lệnh định kỳ, trừ các lệnh đã được nhập vào hệ thống giao dịch chứng khoán tại đợt giao dịch trước đó, chưa được khớp nhưng vẫn còn hiệu lực. (khoản 4 điều 7, Thông tư 120/2020/TT-BTC)

Công ty chứng khoán có trách nhiệm kiểm soát việc đặt lệnh cùng mua, cùng bán trong cùng một đợt giao dịch khớp lệnh định kỳ của nhà đầu tư trên tài khoản giao dịch mở tại công ty mình. (khoản 5 điều 7, Thông tư 120/2020/TT-BTC).

🌐FIF – Finance Investment Fund
🌐FIF Youtube Channel
Tags: mở nhiều tài khoản chứng khoán, ngắt mạnh thị trường, nhà đầu tư, Thông tư 120/2020/TT-BTC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *