Thiết kế web bởi Expro Việt Nam

Phê duyệt kế hoạch vay, trả nợ chính quyền địa phương năm 2021

Thứ Tư, 9 Tháng Mười Hai , 2020

HĐND TP.HCM khóa IX đã phê duyệt kế hoạch vay hơn 16.000 tỉ đồng để trả nợ chính quyền địa phương năm 2021 từ nguồn Chính phủ về cho vay lại.

Sáng 9/12, tại kỳ họp thứ 23, HĐND TP.HCM khóa IX đã thông qua Nghị quyết phê duyệt kế hoạch vay, trả nợ chính quyền địa phương năm 2021.

Theo đó, HĐND TP.HCM đã phê duyệt kế hoạch vay hơn 16.000 tỉ đồng để trả nợ chính quyền địa phương năm 2021 từ nguồn Chính phủ về cho vay lại. Mục đích vay để bù đắp hơn 14.800 tỉ đồng bội chi ngân sách và trả nợ gốc 1.153 tỉ đồng.

Tổng số trả nợ gốc, lãi và phí các khoản vay của TP năm 2021 là 2.577 tỉ đồng, gồm 1.153 tỉ đồng nợ gốc và 1.424 tỉ đồng lãi và phí.

Trong đó, nguồn trả lãi và phí được bố trí trong dự toán chi cân đối với ngân sách TP. Nguồn trả nợ gốc được sử dụng từ nguồn vay mới để trả nợ gốc; trường hợp trong năm không vay được hoặc vay thấp hơn mức dự kiến thì sử dụng nguồn kết dư ngân sách TP năm 2019 để trả nợ.

HĐND TP.HCM giao cho UBND thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước, thu – chi ngân sách TP đảm bảo không vượt quá tổng mức vay, mức bội chi của TP.

Theo khoản 3 Điều 3 Luật quản lý nợ công năm 2017, nợ chính quyền địa phương là khoản nợ phát sinh do UBND cấp tỉnh vay.

Cũng theo luật này, nợ chính quyền địa phương bao gồm: nợ do phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, nợ do vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài, nợ của ngân sách địa phương vay từ ngân hàng chính sách của Nhà nước, quỹ dự trữ tài chính cấp tỉnh, ngân quỹ nhà nước và vay khác theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Chính quyền địa phương cấp tỉnh được phép vay để bù đắp bội chi ngân sách cấp tỉnh và vay để trả nợ gốc các khoản vay của chính quyền địa phương.

🌐FIF – Finance Investment Fund
🌐FIF Youtube Channel
Tags: chính quyền địa phương, HĐND TP HCM, TP HCM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *