Thiết kế web bởi Expro Việt Nam

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX)

Thứ Sáu, 26 Tháng Ba , 2021

Theo Quyết định số 37/2020/QĐ-TTg, Vietnam Exchange có tên viết tắt là VNX, trụ sở chính đặt tại Hà Nội, vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng. Vietnam Exchange là công ty mẹ được tổ chức theo mô hình Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Hình ảnh Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) là công ty mẹ HOSE và HNX. Nguồn: Internet
Hình ảnh Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) là công ty mẹ HOSE và HNX. Nguồn: Internet

** Chức năng

Vietnam Exchange hạch toán độc lập, thực hiện chế độ tài chính, chế độ báo cáo thống kê, kế toán, kiểm toán và nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật. Vietnam Exchange có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng; được mở tài khoản bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng thương mại trong nước, nắm giữ 100% vốn điều lệ 2 sở HNX và HOSE.

Vốn điều lệ tại thời điểm bắt đầu hoạt động được xác định bằng tổng vốn chủ sở hữu của HNX và HOSE theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại thời điểm trước ngày Vietnam Exchange được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. VNX quyết định mức vốn điều lệ của HNX và HOSE sau khi có ý kiến chấp thuận của Bộ Tài chính.

** Nhiệm vụ

Xây dựng chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm và kế hoạch hàng năm; Xây dựng và ban hành các quy chế niêm yết, giao dịch chứng khoán, công bố thông tin; Quản lý, giám sát 2 Sở giao dịch theo quy định của pháp luật; Xây dựng kế hoạch phát triển hệ thống công nghệ thông tin; Hợp tác quốc tế về chứng khoán và thị trường chứng khoán với các Sở giao dịch chứng khoán trên thế giới; Báo cáo, kiến nghị Ủy ban chứng khoán Nhà nước các biện pháp ứng phó, khắc phục sự cố, sự kiện, biến động ảnh hưởng đến an toàn, ổn định và tính vẹn toàn của thị trường chứng khoán Việt Nam, Hợp tác quốc tế về chứng khoán và thị trường chứng khoán với các Sở giao dịch chứng khoán trên thế giới…

Các công ty do Vietnam Exchange nắm giữ 100% vốn điều lệ tại thời điểm thành lập bao gồm: HNX và HOSE. Vietnam Exchange và các công ty con thực hiện đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp.

Quyết định số 37/2020/QĐ-TTg cũng đã phân công nhiệm vụ chính của các công ty con là 2 Sở giao dịch HNX và HoSE. Theo đó, HNX sẽ có nhiệm vụ tổ chức, vận hành thị trường chứng khoán phái sinh, thị trường giao dịch trái phiếu và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác theo quy định pháp luật. Trong khi đó, HOSE sẽ có nhiệm vụ tổ chức, vận hành thị trường giao dịch cổ phiếu và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác theo quy định của pháp luật…

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/2/2021.

🌐FIF – Finance Investment Fund
🌐FIF Youtube Channel
Tags: HNX, HOSE, Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam, VNX

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *